Kostel svatého Michala v Brně

Aktuality

Čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Zůstaňme doma. Kde je můj domov?

Trochu provokativní otázka: Kde je můj domov?

Domov není jen místo mezi čtyřmi stěnami, doma jsme také v blízkosti našeho Pána – tedy i v kostele. Můžete k modlitbě využít kostely v centru Brna: katedrála je otevřena po celý den k osobní modlitbě (Po-So: 8.15-17.00 hodin, neděle: 7.00-17.00 hodin), kostel sv. Jakuba (Po-So: 10.00-17.00 hodin, neděle: 12.00-16.00 hodin). Navštěvujte kostely při dodržení všech hygienických předpisů.

Zpovědní služba (a tichá adorace) v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů; Kapucínské náměstí) je v pracovních dnech  9.00-16.30 hodin.

“…naším domovem je i příroda, stvoření dané lidem od dobrého Boha jako náš pozemský domov. Nezůstávejme tedy podobně jako apoštolové po Kristově smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. V přírodě je místo, kde, když jsme sami či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat jinak tak potřebnou a pro naše zdraví důležitou roušku, Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně Božího domova.” biskup Tomáš Holub

V neděli 25. října bude možnost přijetí eucharistie od 11.15 do 11.45 hodin (vstup do kostela bočním vchodem z Dominikánské ulice). V uvedeném čase bude probíhat tichá adorace, případně slavení svátosti smíření.

…více

Spojeni v modlitbě a lásce i přes omezení

Otec biskup Vojtěch dává dispenz od nedělní účasti na mši svaté.

Slavme neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo v malém společenství (popř. prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line).

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb nebudou veřejné bohoslužby.

V neděli 18. října bude možnost přijetí eucharistie od 11.15 do 11.45 hodin, večer 18.00-18.30 hodin (vstup do kostela bočním vchodem z Dominikánské ulice). V uvedenách časech bude probíhat tichá adorace, případně slavení svátosti smíření.

…více

Modlitba růžence

Milé sestry a milí bratři,

7. října 1571 se odehrála v Korintském zálivu u Lepanta velká bitva, ve které porazila křesťanská flotila Turky. Vítězství u Lepanta je připisováno přímluvě Panny Marie vyprošené modlitbami růžence. Papež Pius V. na památku tohoto vítězství ustanovil svátek Panny Marie Růžencové. Spojme se i my v měsíci říjnu k modlitbě, a to třeba právě modlitbě růžence.

Na oltáři v našem kostele trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Tato centrální část oltáře je i zároveň patnáctým růžencovým tajemstvím: který tě v nebi korunoval.

Sv. Jan Pavel II. v apoštolském listu Rosarium Virginis Mariae (O modlitbě svatého růžence) – č. 40 píše: „ … jak bychom mohli upřít svůj zrak na slávu vzkříšeného Krista a Marii korunovanou na nebesích, aniž bychom zakusili touhu učinit tento svět krásnějším, spravedlivějším a bližším Božímu plánu?… Růženec je vzdálen jakémukoli útěku před problémy světa. Pobízí nás, abychom na ně nahlíželi odpovědně a velkoryse, a dává nám sílu, abychom jim čelili s jistotou Boží pomoci a pevným úmyslem vydávat v každé situaci svědectví o ,lásce, neboť ona je svorník dokonalosti (Kol 3,14)̒ .“

Naši biskupové  nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec modlitby je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Jak se modlí růženec najdete ZDE.

Růžencová slavnost 7. 10. 2020

Růženec od Matky

Růžencová slavnost bude 7. října 2020 od 18 hodin v našem kostele sv. Michala v Brně (Dominikánské náměstí).

Program:

• modlitba růžence
• následuje mše svatá s otcem biskupem Pavlem Konzbulem
V rámci opatření bude bohoslužba bez zpěvu.

                   Růžencová Slavnost

Omezení pro bohoslužby

Od 5. do 18. října 2020 je omezen počet osob na církevních shromážděních na maximálně sto osob. Dále nebudeme v těchto dnech také zpívat.

Dle dřívějších pokynů:

  • nosíme roušky,
  • vynecháváme pozdravení pokoje,
  • podávání sv. přijímání je kromě opodstatněných výjimek na ruku.

Teologické večery se 8. října NEBUDOU KONAT- dále podle situace budou pokračovat

Pastorační středisko brněnské diecéze nabízí podzimní cyklus přednášek. …více

Jsme jedno a není nám to jedno?

Duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. V pátek 2. 10. 18.30 – 20.30 hodin v našem kostele. Více na webu CRSP.

Na slavnost sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 29. září bude mše svatá už v 18 hodin

Na titulární slavnost našeho kostela bude mše svatá v úterý 29. září 2020 už v 18 hodin. Mše svatá ve 20 hod výjimečně nebude. Mši svatou bude slavit o. Robert Benno Štěpánek. Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Mši svatou zpěvem doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola. Plakát zde:  2020-09-29 Brno-Michal

Mi 20

Dárcovství – fond PULS

Milí farníci, minulý rok v září jste měli naposledy možnost darovat prostřednictvím vyhlášené kostelní sbírky pro účely fondu PULS. Vzhledem k tomu, že tato účelová sbírka se již letos nekoná, rád bych vás pozval k tomu, abyste využili možnosti zasílat své dary bezhotovostně například převodním příkazem nebo inkasem (přes SIPO) a tak se stali donátory fondu PULS. …více

Pokyny brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho v souvislosti s aktuální situací pandemie COVID- 19

S platností od 19. září 2020 uděluje brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle pro věřící brněnské diecéze, kteří patří do některé z rizikových skupin, dispens od osobní účasti na nedělní  bohoslužbě. Také doporučuje všem, kteří mají jakékoliv příznaky respiračního onemocnění, příp. zvýšenou teplotu, aby se chovali zodpovědně vůči druhým a zvážili svou osobní účast na bohoslužbě. To platí i pro kněze, ministranty a pomocníky při liturgii.

…více

Četba Božího slova při nedělních bohoslužbách

Pokud chcete předčítat Boží slovo v našem kostele, tak prosím využijte rezervační systém. ZDE si můžete předem REZERVOVAT nedělní čtení (1. a 2. čtení). Výhodou je, že se můžete předem připravit. …více

Slavnost sv. Pia z Pietrelciny 23. 9. v kostele sv. Michala v Brně

Slavnost sv. Pia z Pietrelciny, kněze

17 hodin zamyšlení o sv. Piovi – P. Pacifik Matějka, OFMCap.

17.30 hodin animovaná adorace, možnost slavit svátost smíření

18.30 hodin mše svatá

požehnání ostatky sv. Pia

Modlitební triduum – vedou o. Jiří Mikulášek a Modlitby matek

Těšíme se na společné spojení v modlitbě před Pánem, které se uskuteční v našem kostele u sv. Michala ve dnech 25. – 27. 9. 2020. Vzájemná láska a společná modlitba nás činí silnými.

PROGRAM

…více

Podívej se na svět z nové perspektivy

Setkání pro lidi, kteří se chtějí bavit o náhledech na život, na svět a na křesťanskou víru. Kurz alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství.

Podzimní kurz Alfa bude zahájen 1. října 2020 v 19.00 hodin při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů.) Čeká Vás teplá večeře, uvítání, přednáška, káva a zákusek, a poté diskuse ve skupinkách o tématu večera.

Organizátoři uvítají přihlášení předem na brno@alfakurzy.cz nebo telefonním čísle 737 836 326. Účast je zdarma. Více informací na http://www.brno.alfakurzy.cz/

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2020 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva