Kostel svatého Michala v Brně

Modlitba růžence

07. 10.
2020

Milé sestry a milí bratři,

7. října 1571 se odehrála v Korintském zálivu u Lepanta velká bitva, ve které porazila křesťanská flotila Turky. Vítězství u Lepanta je připisováno přímluvě Panny Marie vyprošené modlitbami růžence. Papež Pius V. na památku tohoto vítězství ustanovil svátek Panny Marie Růžencové. Spojme se i my v měsíci říjnu k modlitbě, a to třeba právě modlitbě růžence.

Na oltáři v našem kostele trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Tato centrální část oltáře je i zároveň patnáctým růžencovým tajemstvím: který tě v nebi korunoval.

Sv. Jan Pavel II. v apoštolském listu Rosarium Virginis Mariae (O modlitbě svatého růžence) – č. 40 píše: „ … jak bychom mohli upřít svůj zrak na slávu vzkříšeného Krista a Marii korunovanou na nebesích, aniž bychom zakusili touhu učinit tento svět krásnějším, spravedlivějším a bližším Božímu plánu?… Růženec je vzdálen jakémukoli útěku před problémy světa. Pobízí nás, abychom na ně nahlíželi odpovědně a velkoryse, a dává nám sílu, abychom jim čelili s jistotou Boží pomoci a pevným úmyslem vydávat v každé situaci svědectví o ,lásce, neboť ona je svorník dokonalosti (Kol 3,14)̒ .“

Naši biskupové  nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec modlitby je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Jak se modlí růženec najdete ZDE.

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2021 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva