Kostel svatého Michala v Brně

Čeští a moravští biskupové obrací na všechny věřící s následující výzvou:

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
 
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.

Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.

Vaši čeští a moravští biskupové
21. října 2020, v předvečer svátku sv. Jana Pavla II.

Zůstaňme doma. Kde je můj domov?

Trochu provokativní otázka: Kde je můj domov?

Domov není jen místo mezi čtyřmi stěnami, doma jsme také v blízkosti našeho Pána – tedy i v kostele. Můžete k modlitbě využít kostely v centru Brna: katedrála je otevřena po celý den k osobní modlitbě (Po-So: 8.15-17.00 hodin, neděle: 7.00-17.00 hodin), kostel sv. Jakuba (Po-So: 10.00-17.00 hodin, neděle: 12.00-16.00 hodin). Navštěvujte kostely při dodržení všech hygienických předpisů.

Zpovědní služba (a tichá adorace) v kostele Nalezení sv. Kříže (u kapucínů; Kapucínské náměstí) je v pracovních dnech  9.00-16.30 hodin.

“…naším domovem je i příroda, stvoření dané lidem od dobrého Boha jako náš pozemský domov. Nezůstávejme tedy podobně jako apoštolové po Kristově smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. V přírodě je místo, kde, když jsme sami či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat jinak tak potřebnou a pro naše zdraví důležitou roušku, Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně Božího domova.” biskup Tomáš Holub

V neděli 25. října bude možnost přijetí eucharistie od 11.15 do 11.45 hodin (vstup do kostela bočním vchodem z Dominikánské ulice). V uvedeném čase bude probíhat tichá adorace, případně slavení svátosti smíření.

…více

Spojeni v modlitbě a lásce i přes omezení

Otec biskup Vojtěch dává dispenz od nedělní účasti na mši svaté.

Slavme neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo v malém společenství (popř. prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line).

Vzhledem k omezení počtu účastníků bohoslužeb nebudou veřejné bohoslužby.

V neděli 18. října bude možnost přijetí eucharistie od 11.15 do 11.45 hodin, večer 18.00-18.30 hodin (vstup do kostela bočním vchodem z Dominikánské ulice). V uvedenách časech bude probíhat tichá adorace, případně slavení svátosti smíření.

…více

Modlitba růžence

Milé sestry a milí bratři,

7. října 1571 se odehrála v Korintském zálivu u Lepanta velká bitva, ve které porazila křesťanská flotila Turky. Vítězství u Lepanta je připisováno přímluvě Panny Marie vyprošené modlitbami růžence. Papež Pius V. na památku tohoto vítězství ustanovil svátek Panny Marie Růžencové. Spojme se i my v měsíci říjnu k modlitbě, a to třeba právě modlitbě růžence.

Na oltáři v našem kostele trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Tato centrální část oltáře je i zároveň patnáctým růžencovým tajemstvím: který tě v nebi korunoval.

Sv. Jan Pavel II. v apoštolském listu Rosarium Virginis Mariae (O modlitbě svatého růžence) – č. 40 píše: „ … jak bychom mohli upřít svůj zrak na slávu vzkříšeného Krista a Marii korunovanou na nebesích, aniž bychom zakusili touhu učinit tento svět krásnějším, spravedlivějším a bližším Božímu plánu?… Růženec je vzdálen jakémukoli útěku před problémy světa. Pobízí nás, abychom na ně nahlíželi odpovědně a velkoryse, a dává nám sílu, abychom jim čelili s jistotou Boží pomoci a pevným úmyslem vydávat v každé situaci svědectví o ,lásce, neboť ona je svorník dokonalosti (Kol 3,14)̒ .“

Naši biskupové  nás vyzývají k modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19, zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na konec modlitby je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech
Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Jak se modlí růženec najdete ZDE.

Růžencová slavnost 7. 10. 2020

Růženec od Matky

Růžencová slavnost bude 7. října 2020 od 18 hodin v našem kostele sv. Michala v Brně (Dominikánské náměstí).

Program:

• modlitba růžence
• následuje mše svatá s otcem biskupem Pavlem Konzbulem
V rámci opatření bude bohoslužba bez zpěvu.

                   Růžencová Slavnost

Od pondělí 12.10. platí usnesení vlády, že na bohoslužbě může být maximálně 10 osob. Otec biskup Vojtěch dává dispenz od nedělní účasti na mši svaté.

Slavme neděli, nejlépe bohoslužbou slova v rodině nebo v malém společenství (popř. prožít mši skrze televizi Noe, rádio Proglas nebo se připojit ke mši sv. on-line).

VÍCE INFORMACÍ NAJDETE V ČLÁNKU: https://svatymichalbrno.cz/2020/10/12/spojeni-v-modlitbe-a-lasce-i-pres-omezeni/

Zadané úmysly mší svatých odloužím, můžete se se mnou domluvit na účasti.

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

Kostel dnes kromě bohoslužeb využívají k setkávání dominikánští terciáři – členové laického sdružení sv. Dominika.

Svatomichalská gregoriánská schola má kostel domovským kostelem.

Členové laického katolického hnutí Komunita Sant‘Egidio se setkávají v našem kostele k naslouchání Božímu slovu a společné modlitbě a také ke službě těm nejchudším.

„Jsme jedno a není nám to jedno?“ – duchovní večery pro manžele jsou určeny všem manželům bez ohledu na délku manželství. Jáhen Jan Špilar chce podpořit manžele v umění zastavit se a prožít čas jenom ve dvojici. Většinou se koná první pátek v měsíci od 18.30 do 20.30 hodin v kostele. Více na webu CRSP.

Okolo sv. Valentina „svátku všech zamilovaných“ slavíme každoročně Valentinskou pouť.

Více o aktuálním dění na www.svatymichalbrno.cz nebo na FB kostela.

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků). Stáhnout modlitbu růžence

Římskokatolická duchovní správa u kostela sv. Michala, Brno
Petrov 6, 602 00 Brno
IČ 67006426
Mgr. Roman Kubín, rektor kostela
brno-michal@dieceze.cz
533033290
Pokud nás chcete podpořit můžete darem na účet: 2700202454/2010
Na vyžádání vám zašleme potvrzení o daru. Děkujeme za Vaše dary.
Kostel se nachází na Dominikánském náměstí.

© 2020 Kostel sv. Michala v Brně | tvorba admiva